REGULAMIN KONKURSU 

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizatorem Konkursu jest  SAWAY ul. Idzikowskiego 19/3, 31-519 Kraków, NIP: 5372382696.

3.Konkurs rozpoczyna się dnia 11.08.2022r. o godzinie 11:40, zakończy się 12.08.2022r. o godzinie 12:00

4.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Relacji na Facebooku dnia 12.08.2022r. o godzinie 13:00

5. Nagrodą w konkursie jest obuwie (Brązowe sandały Kelsie)

widoczne na grafice konkursowej w wybranym przez zwycięzcę rozmiarze.

6. Uczestnicy konkursu - Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych zamieszkałych w Polsce.

 

§ 2

 ZASADY KONKURSU:

 

1. Polub naszą stronę SAWAY na Facebook.
2. W komentarzu (pod naszą grafiką) napisz GRAM i wybrany rozmiar.

3. Po zakończeniu konkursu zostanie wyłoniony jeden zwyciężca.

4. Konkurs trwa od 11/08 do 12/08. Wyniki zostaną ogłoszone 12/08/2022.

 

 

§ 3

NAGRODA:

1.Nagroda przewidziana w Konkursie została ufundowana przez Organizatora

2.Nagrodą w konkursie jest obuwie (Brązowe sandały Kelsie) widoczne na grafice w wybranym przez zwycięzcę rozmiarze.

§ 4

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD

1.     Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany poprzez fanpage https://www.facebook.com/sawaypl/

3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród zwycięzcy z powodu: a) braku jakiegokolwiek kontaktu ze strony fana po ogłoszeniu wyników do dnia 20.08.2022 (po wygraniu, Zwycięzca  musi zgłosić się po nagrodę przesyłając do nas wiadomość poprzez na adres mailowy kontakt@saway.pl  wraz z danymi do wysyłki: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, wybrany rozmiar obuwia).  b) niespełnienie warunków §1 pkt. 6  c) odmowy przyjęcia nagrody d) niedostarczenia danych niezbędnych do wysyłki.

4.      Odbiór Nagrody możliwy jest wyłącznie na terytorium Polski.

5.      Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagrody w Konkursie na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody, w szczególności nie ma możliwości wyboru innej nagrody niż wskazana w § 3.

6.     Nagroda zostanie wysłana Laureatowi Konkursu na koszt Organizatora przez firmę kurierską InPost.

 

 

§ 5

REKLAMACJE:

 

1. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Konkursem wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres email:  [email protected]

2. Reklamacje należy składać najpóźniej do dnia 13.08.2022 r. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony na adres email nadawcy. Organizator ma wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.

 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Organizatorowi, w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, będzie Organizator.

2. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na potrzeby i w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia jego Laureata, dostarczenia Nagrody, spełnienia wymagań prawnych w zakresie obowiązków publicznoprawnych, a po zakończeniu Konkursu także w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych. Uczestnik ma prawo do wglądu, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora.

3. Organizator będzie uprawniony do otrzymania i przetwarzania następujących danych osobowych Uczestników: a) Imię i Nazwisko, b) Adres poczty elektronicznej, c) Numer telefonu, d) Adres do korespondencji

 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacja, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.

4. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

5. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest na fanpagu Organizatora https://www.facebook.com/sawaypl/

6. W przypadku nieodebrania nagrody, Uczestnik traci prawo do nagrody a Organizator nie będzie zobowiązany do jej przyznania innej osobie.

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

8. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004, Nr 4, poz. 27).

11. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową składającą się co najmniej z 2 (dwóch) osób. Komisja wybierze według wewnętrznych kryteriów jednego zwycięzcę.

12. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.